privacy

PRIVACY EN DISCLAIMER

Privacy statement


Persoonsgegevens die wij verwerken
Overgangs- en Menopauzeplein, hierna te noemen OMP,verwerkt persoonsgegevens over u doordat u wanneer u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u een verzoek om informatie indient.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mrmastenbroek@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
OMP verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Om u te kunnen berichten indien dit nodig is om u informatie te verstrekken
OMP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Hoe lang we gegevens bewaren
OMP zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot 2 maanden na het afhandelen van uw vraag of opmerking.

Delen met anderen
OMP verkoopt uw gegevens niet aan derden. 

In kaart brengen websitebezoek
OMP gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mrmastenbroek@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OMP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
OMP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 

Disclaimer

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het plaatsen van informatie op deze website. Desondanks kan OMP niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze website. OMP is dan ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of OMP. OMP kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
OMP kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

OMP garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. OMP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. OMP is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Als er op deze website advertenties worden getoond, betekent dat niet dat wij achter het betreffende product staan of dit willen promoten. De advertenties zijn puur bedoeld om deze website financieel mogelijk te maken en op de inhoud hiervan oefenen wij geen invloed uit.

Ten slotte wijst OMP u er nadrukkelijk op dat de informatie op deze website niet het advies van een gespecialiseerd arts of andere zorgprofessional kan vervangen. Deze informatie dient als zuiver aanvullend te worden beschouwd.

  

 

 

 

Link:

Deze website is een initiatief van de oprichters van de besloten Facebook-groep: Overgangs- en Menopauzeplein

 

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.